۱ - درج اسناد محرمانه یا طبقه بندی شده که مهر محرمانه دارند، در سامانه اکیدا ممنوع است.

۲ – اطلاعاتی که در سامانه درج می شود مبتنی بر طرح پژوهشی باشد.

۳ – گزارش های بارگذاری شده در سامانه باید جزء گزارش های رسمی سازمانی باشد که به تایید مقام مسئول دستگاه مربوطه رسیده باشد.

۵ – از درج اظهار نظر شخصی اجتناب شود.

۶ – گزارش های بارگذاری شده دارای غلط نگارشی یا ادبیاتی نباشد.

۷ – فایل های بارگذاری شده ترجیحا پی دی اف باشد.

۸ – مسئولیت مطالب بارگذاری شده بر عهده نماینده دستگاه اجرایی می باشد.