لغو كردن و رفتن به اطلاعات جدوللغو كردن و رفتن به منولغو كردن و رفتن به جستجومرجع كليدهاي تركيبي ميانبر 

بازگشت به سایت


  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : آخرین
جزئیات موجود: 2190
صفحه 1 از 219
تعداد رکورد ها با صفحه: 
  ردیف کد عنوان نویسنده چکیده نام جدول نوع طرح پیوست  
1 2760

رضايت شهروندان مناطق بيست گانه از شهرداري

واحد سنجش و تحقيقات اجتماعي

در اين گزارش به منظور شناخت تاثيرات سياستهاي متخذه در رابطه با مسائل ترافيكي به

بیشتر ...
گزارشات دولتی توسعه ای  
2 2761
ارزيابي مديران مدارس تهران از عملكردهاي شهرداري
واحد سنجش و تحقيقات اجتماعي شهرداري تهران
اين گزارش مواردي چون چارچوب تئوريك موضوع و عوامل موثر در ايجاد رضايت يا نارضايتي بیشتر ...
گزارشات دولتی كاربردی  
3 2762
ارزيابي پزشكان تهران از عملكرد شهرداري
واحد سنجش و تحقيقات اجتماعي
در اين گزارش، نگرش مديران مدارس نسبت به عملكردهاي شهرداري براساس ميزان تاييد عمل بیشتر ...
گزارشات دولتی توسعه ای  
4 2763
رضايت شغلي رانندگان تاكسي در شهر تهران
واحد سنجش و تحقيقات اجتماعي شهرداري تهران
اين گزارش به بررسي ارزيابي پزشكان از ميزان موفقيت عملكردها و فعاليتهاي شهرداري د بیشتر ...
گزارشات دولتی كاربردی  
5 2764
ارزيابي شهروندان مناطق بيستگانه از عملكرد شهرداري تهران
واحد سنجش و تحقيقات اجتماعي شهرداري تهران
در اين گزارش نگرش رانندگان تاكسي نسبت به سيستم تاكسيراني و رضايت يا عدم رضايت آن بیشتر ...
گزارشات دولتی بنيادی  
6 2765
طرح اصلاح تاكسيراني و اتوبوسراني تهران
نخست وزيري
در اين گزارش به منظور پي بردن به چگونگي رابطه متقابل بين شهرداري و شهروندان به ب بیشتر ...
گزارشات دولتی  
7 2766
تعيين حجم ترافيك ورودي و خروجي تهران
محمدرضا رضايي
در اين گزارش با توجه به مشكلات روز افزون ترافيك به بررسي طرحي در مورد اصلاح تاكس بیشتر ...
گزارشات دولتی كاربردی  
8 2767
مطالعه اي براي اتوبوس شهري مجاني
پرويز كوشكي
در اين گزارش يك برآورد آماري از كل حجم مسافرين و وسايل ورودي و خروجي به تهران به بیشتر ...
گزارشات دولتی  
9 2839
نماهايي از ساختمانهاي تهران
دانشجويان دانشكدة‌ هنر و معماري
در اين گزارش بناهاي قديمي و تاريخي شهر تهران بخصوص بناهاي ثبت نشده كه خطر تخريب بیشتر ...
گزارشات دولتی كاربردی  
10 2840
نكات عمده و استراتژيك در ارتباط با مسائل كالبدي شهر تهران
دفتر مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
در اين گزارش الف : مسائل گسترش شهر تهران اعم از افزايش جمعيت، آلودگي هوا، كمبود بیشتر ...
گزارشات دولتی كاربردی  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] بعدی : آخرین
جزئیات موجود: 2190
صفحه 1 از 219
تعداد رکورد ها با صفحه: 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری